32
   Wednesday
   33 / 18
   Thursday
   29 / 18
   Friday
   35 / 16