76
   Wednesday
   71 / 44
   Thursday
   69 / 44
   Friday
   67 / 43